دانلود نرم افزار های مورد نیاز

برای استفاده از نرم افزار های ویندوزی نصب برنامه های زیر قبل از نصب نرم افزار مانیتورینگ الزامیست.

DotNetFX

DotNetFX35

VBPowerPacks

vcredist_x86

VSTOR30

WindowsInstaller3_1