مهندس علی ذوالفقاری

مهندس برق قدرت / کارشانسی ارشد انرژی های تجدید پذیر