کنتور های هوشمند

قرائت و پردازش انواع کنتور های هوشمند مثل زیگلر ، اشنایدر ، سوکومک و …